Staff List

Sr. Photograph Name Father’s Name Date Of Birth Subject Qualification NET/SLET/Ph.D DATE OF JOINING PERMANENT/TEMP. EMP.ID.
1 Dr. Jitendra Kumar Yadav Hari Singh 01/01/1976 Hindi M.A. Ph.D Ph.D 01-06-2021 Permanent
2 Rekha Yadav Bhupendrera Singh Yadav 26-11-1973 Hindi M.A.,SLET, NET SLET, NET 02-07-2007 PERM
3 Dr. Poonam Devi Mahavir Singh 01-04-1979 Hindi M.A., Ph.D Ph.D 02-09-2003 PERM
4 Dr. Sarita Yadav Prahlad Singh Yadav 01-07-1974 Pol.Sci. M.A., Ph.D Ph.D 01-07-2007 PERM
5 Dr. Kasturi Yadav Bharat Singh Yadav 23-05-1976 Pol.Sci. M.Phil,Ph.D Ph.D 11-07-2002 PERM
6 Dr. Suman Bai Jai Singh Yadav 12-05-1980 Pol.Sci. M.Phil,Ph.D,Net Ph.D/NET 08-07-2008 PERM
7 Dr. Sushma Arya Ramesh Kumar 19-07-1983 Sanskrit M.A., Ph.D Ph.D 11-02-2016 TEMP
8 Garima Yadav Veer Singh Yadav 24-08-1987 Math M.Sc., M.Phil 21-07-2014 TEMP
9 Dr. Jaipal Omprakash Arya 02-02-1985 Zoology M.Sc., Ph.D. Ph.D 01-07-2016 TEMP
10 Sonu Rani Bhagwat Swaroop 24-06-1980 Librain M.Lib. 21-07-2018 TEMP
11 Rishi Pal Yadav Sarwsukh Yadav Head Acc. B.Com, PGDCA 01-08-2009 PERM
12 Sukhbir Yadav Basti Ram Yadav 03-06-1984 Acc. B.A., PGDCA 07-07-2007 PERM
13 Rajpal Mangal Singh 08-08-1969 Lab. Assistant B.Sc. 26-03-2018 PERM
14 Dayanand Yadav Chhote Lal Yadav 21-06-1967 Bus Incharge 10th 29-06-2016 PERM
15 Sunil Kumar Brahm Prakash Yadav 05-01-1986 Sah. Karm. 10th 01-07-2014 PERM
16 Anil Kumar Prakash Chand 08/05/1989 Acc. B.A, RSCIT 3-08-2012 Perm
17 jagat bhushan vashudev sharma 01/05/1992 Commerce M.COM. NET 01-07-2019 TEMP PGCollege
18 ANU YADAV RAM KISHOR 10/08/1982 Geo MA NET 01/07/2019 TEMP PGCollege
19 NIDHI SAINI RAM NARAYAN SAINI 08/02/1991 PHYSICAL EDUCATION M.P.E.D. 14/08/2020 TEMP.
20 Manoj Kumar Tekaria Lal Singh 10/12/1982 Zoology M.Sc. SET 10-08-2020 TEMP.
21 Reena Kumari Sahiram 08/15/1989 Geography M.A. Geography 17/08/2020 TEMP.
22 Meena Birmanand 03/06/1989 01/07/2018
23 Sapna Yadav Satish Kumar 07/15/1990 Home Science MA 15/11/2021 BKNM112
24 Monika Surender Kumar 06/20/1989 M.Sc NET 01/07/2019 Temp BKNM113
25 Dinesh Kashyap Maniram kashyap 08/06/1987 Commerce M.com 02/09/2021 Temp BKNM116
26 Deepak Munna Lal 01/02/1998 Commerce M.Com NET 08/09/2021 Temp BKNM117
27 Monika Yadav Hukum Singh Yadav 12/13/1994 Computer Science B.Tech 12/07/2022 Temp
28 Ms. Sona Yadav Dharam Chand Yadav 06/06/1994 Botany M.Sc. NET 04/07/2022 Temp
29 Ritu Naresh Kumar 11/15/1997 English MA 02/08/2022 Temp
30 Monika Rattan Singh 05/08/2002 Lab Assistant M.Sc. 11/07/2022 Temp
31 Hemant Surendra Kumar 06/03/1996 Hindi MA, Ph.D(App) NET 11/07/2022 Temp
32 Poonam Kumari Yadav Ramesh Chandra Yadav 08/05/1995 Economics MA 01/08/2022 Temp
33 Sanajy Kumar Yadav Sube Singh Ydava 07/25/1976 History MA NET 01/08/2022 Temp
34 Surta Yadav Sube Singh 11/01/1990 Chemistry M.Sc 11/07/2022 Temp
35 Raj Kumar Khandelwal Kishal Lal 06/15/1999 Math M.Sc 12/07/2022 Temp
36 Mamta Devi Sharma Mangtu ram 05/22/1986 Hindi MA NET 29/08/2022 Temp
37 Abhilasha Gulab Singh 04/04/1995 Geography MA NET 01-09-2022 Temp