Staff List

Sr. Photograph Name Father’s Name Date Of Birth Subject Qualification NET/SLET/Ph.D DATE OF JOINING PERMANENT/TEMP. EMP.ID.
1 Dr. Jitendra Kumar Yadav Hari Singh 01/01/1976 Hindi M.A. Ph.D Ph.D 01-06-2021 Permanent
2 Dr. Poonam Devi Mahavir Singh 01-04-1979 Hindi M.A., Ph.D Ph.D 02-09-2003 PERM
3 Dr. Sarita Yadav Prahlad Singh Yadav 01-07-1974 Pol.Sci. M.A., Ph.D Ph.D 01-07-2007 PERM
4 Dr. Kasturi Yadav Bharat Singh Yadav 23-05-1976 Pol.Sci. M.Phil,Ph.D Ph.D 11-07-2002 PERM
5 Dr. Suman Bai Jai Singh Yadav 12-05-1980 Pol.Sci. M.Phil,Ph.D,Net Ph.D/NET 08-07-2008 PERM
6 Garima Yadav Veer Singh Yadav 24-08-1987 Math M.Sc., M.Phil 21-07-2014 TEMP
7 Sonu Rani Bhagwat Swaroop 24-06-1980 Librain M.Lib. 21-07-2018 TEMP
8 Rishi Pal Yadav Sarve sukh Yadav Head Acc. B.Com, PGDCA 01-08-2009 PERM
9 Sukhbir Yadav Basti Ram Yadav 03-06-1984 Acc. B.A., PGDCA 07-07-2007 PERM
10 Rajpal Mangal Singh 08-08-1969 Lab. Assistant B.Sc. 26-03-2018 PERM
11 Sunil Kumar Brahm Prakash Yadav 05-01-1986 Sah. Karm. 10th 01-07-2014 PERM
12 Anil Kumar Prakash Chand 08/05/1989 Acc. B.A, RSCIT 3-08-2012 Perm
13 jagat bhushan vashudev sharma 01/05/1992 Commerce M.COM. NET 01-07-2019 TEMP PGCollege
14 PRIYANKA KUMARI OM PRAKASH 10/06/1993 ZOOLOGY M.Sc NET TEMP PGCollege
15 NIDHI SAINI RAM NARAYAN SAINI 08/02/1991 PHYSICAL EDUCATION M.P.E.D. 14/08/2020 TEMP.
16 Manoj Kumar Tekaria Lal Singh 10/12/1982 Zoology M.Sc. SET 10-08-2020 TEMP.
17 Reena Kumari Sahiram 08/15/1989 Geography M.A. Geography 17/08/2020 TEMP.
18 Meena Birmanand 03/06/1989 01/07/2018
19 Sapna Yadav Satish Kumar 07/15/1990 Home Science MA 15/11/2021 BKNM112
20 Monika Surender Kumar 06/20/1989 M.Sc NET 01/07/2019 Temp BKNM113
21 Dinesh Kashyap Maniram kashyap 08/06/1987 Commerce M.com 02/09/2021 Temp BKNM116
22 Triytna Yadav Ramveer Yadav 05/12/1998 Botany Msc 11/08/2021 Temp BKNM118
23 Monika Yadav Hukum Singh Yadav 12/13/1994 Computer Science B.Tech 12/07/2022 Temp BKNM118
24 Ritu Naresh Kumar 11/15/1997 English MA 02/08/2022 Temp BKNM120
25 Monika Rattan Singh 05/08/2002 Lab Assistant M.Sc. 11/07/2022 Temp BKNM121
26 Hemant Surendra Kumar 06/03/1996 Hindi MA, Ph.D(App) NET 11/07/2022 Temp BKNM122
27 Poonam Kumari Yadav Ramesh Chandra Yadav 08/05/1995 Economics MA 01/08/2022 Temp BKNM123
28 Sanajy Kumar Yadav Sube Singh Ydava 07/25/1976 History MA NET 01/08/2022 Temp BKNM124
29 Raj Kumar Khandelwal Kishal Lal 06/15/1999 Math M.Sc 12/07/2022 Temp BKNM126
30 Mamta Devi Sharma Mangtu ram 05/22/1986 Hindi MA NET 29/08/2022 Temp BKNM127
31 Mohit Kumar Bhim Singh 12/01/1991 Physics M.Sc 01/08/2022 Temp BKNM129
32 Sapna Aggarwal Dinesh Aggarwal 09/13/1999 Zoology M.Sc 01/11/2022 BKNM130
33 Priya Sunil Kaushik 08/26/2001 Chemistry M.Sc Gate 01/11/2022 Temp BKNM131
34 Vinita Gupta Om Prakash Gupta 12/20/1987 Sanskrit Ph.D NET,Ph,D 10/07/2023 Temp Bknmpg128
35 Asheesh Kumar Devender Kumar 06/16/1995 EAFM M.Com Net 13/07/2023 Temp Bknmpg129
36 Deepa Ranveer Singh Yadav 10/30/1990 Geography NET NET 17/08/2023 Temp Bknmpg130
37 Pooja Dalip Singh 10/14/1995 Math M.Sc 16/08/2023 Temp Bknmpg138
38 Rakesh Kumar Ram Singh Yadav 07/12/1992 Computer B.Tech(Computer Science) 09/12/2016 Permanent
39 Annu Yadav ShamSher Singh 04/15/1992 Geography MA NET 06/10/2023 Temp
40 Ankita Kumari Hemant Kumar Swami 05/14/1998 Chemistry MSC 01/09/2023 Temp
41 Mahesh Agrawal Ashok Kumar Agarwal 01/01/1999 Peon 9th 05/01/2017 Permanent